Databaze vybrana OK"; // Spočítáme počet návštěv. // Zjištění aktuálního datumu a času. $aktualni_datum = Date("j.m.Y"); $aktualni_cas = Date("H:i:s"); //echo "
Datum/cas OK"; // Ověření, zda již uživatel tento den navštívil stránky. //$dotaz_vyber_jiz_existuje = MySQL_Query("SELECT * FROM $nazev_tabulky WHERE (adresa='$REMOTE_ADDR') AND (datum = '$aktualni_datum')") or chyba(); $dotaz_vyber_jiz_existuje = MySQL_Query("SELECT * FROM $nazev_tabulky WHERE (adresa='$REMOTE_ADDR') AND (sessionId = '$PHPSESSID')") or chyba(); $vysledek_existuje = MySQL_Result($dotaz_vyber_jiz_existuje, 1); //echo "
vysledek :".$vysledek_existuje; //echo "
Dotaz OK"; // Ověření pokud již existuje záznam v databázi. if ($blokovani == true) { if ($vysledek_existuje > 0) { $nova_navsteva = false; } else { $nova_navsteva = true; } } else { $nova_navsteva = true; } //echo "
Podminky 1 a 2 OK"; $remote_add=getenv("REMOTE_ADDR"); $remote_agent=getenv("HTTP_USER_AGENT"); // Pokud bude mít $nova_navsteva hodnotu true - návštěvu započítáme. if($nova_navsteva == true) { //echo "
INSERT do databaze
"; // Vložení návštěvy do databáze. @MySQL_Query("INSERT INTO $nazev_tabulky VALUES ('', '$remote_add', '$aktualni_datum', '$aktualni_cas', '$remote_agent', '$PHPSESSID')") or chyba(); } //echo "
Podminka 3 a INSERT OK"; // Výběr aktuálního počtu návštěv. @$dotaz_pocet_navstev = MySQL_Fetch_Array(MySQL_Query("SELECT Count(id) as pocet FROM $nazev_tabulky")) or chyba(); // Uložení počtu návštěv do proměnné pocet_navstev. $pocet_navstev = $dotaz_pocet_navstev["pocet"]; //echo "
Vyber aktualniho poctu navstev OK"; // Funkce zobrazí tabulku s grafickým počtěm návštěv a vypíše ji. function navstevy() { //echo "
Vstup do fce navstevy() OK"; //Init(); global $pocet_navstev; include("nastaveni.php"); // Vypsání tabulky, která bude držet obrázky pohromadě. echo ""; echo "\n"; // Vypsání textu před obrazek echo ""; // Cyklus pro zjištění pozice číslice a následné zobrazení // jako obrázek for ($i=0;$i<(StrLen($pocet_navstev));$i++) { $aktualni_cislice = SubStr($pocet_navstev, $i, 1); echo "\n"; } // Vypsání textu za obrázkem echo ""; echo ""; echo "
".$text_navstev["pred"]." \n"; echo "\n"; echo " ".$text_navstev["po"]."
"; } // Řádně se odpojíme od SQL serveru MySQL_Close($spojeni); //echo "
Uzavreni spojeni s DB OK"; ?> STRÁNKY SKUPINY HLUČNÍ SOUSEDÉ